Obrót wierzytelnościami

Obrót wierzytelnościami

Sprzedaż wierzytelności jest skuteczną metodą odzyskiwania należności. W przypadku wyrażenia zainteresowania zbyciem wierzytelności oferujemy nabywanie pakietów lub pomoc w wycenie i organizacji sprzedaży długów wiarygodnym i sprawdzonym podmiotom.

Wycena portfeli należności

Określenie wartości godziwej portfela wierzytelności jest kluczowe dla podmiotów, które rozpatrują inwestycję nabycia portfela wierzytelności, bądź też dla instytucji finansowych, planujących sprzedaż przeterminowanych wierzytelności. Niezależna wycena wierzytelności jest też niezwykle istotna dla inwestorów nabywających sekurytyzowane dłużne papiery wartościowe, takie jak obligacje czy certyfikaty inwestycyjne. Szacunku wartości godziwej dokonują także podmioty, które są do tego zobligowane na mocy odpowiednich standardów rachunkowości bądź innych przepisów prawnych.

Wycena wierzytelności oparta jest na wielowymiarowej analizie wierzytelności, w tym: wartości wierzytelności, formy prawnej dłużnika, tytułu dokumentującego zobowiązanie, okresu przeterminowania, ustanowionych zabezpieczeń, podejmowanych dotychczas działań windykacyjnych, częstotliwości wpłat dłużnika.

Zakup portfeli należności

W ramach prowadzonej działalności ADVISERS nabywa na swoją rzecz wierzytelności oraz świadczy kompleksowe usługi doradcze w procesie nabywania i zbywania wierzytelności.

Zakup powierniczy należności.

Powierniczy zakup wierzytelności jest bardzo wygodną dla klientów formą postępowania windykacyjnego. Cesję powierniczą stosuje się w przypadku, gdy klient nie życzy sobie aktywnie uczestniczyć w sporze z dłużnikiem lub zmiana Wierzyciela na podmiot zajmujący się profesjonalnie dochodzeniem roszczeń jest elementem motywującym do spłaty zobowiązań.